Bývanie v bytových a panelových domoch, sídliská, obnova, rekonštrukcia

Autor: administrator <prednadrazie(at)prednadrazie.sk>, Téma: Bytové domy, Vydané dňa: 04. 07. 2007Bývanie v bytových a panelových domoch, sídliská, obnova, rekonštrukcia Infračervená termografia, TSÚ Piešťany  zdroj: www.tsu.sk
Termodiagnostika, Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.  zdroj: www.tsu.sk
Obnovu bytov brzdia zaspatí správcovia  zdroj: http://reality.etrend.sk
Energetická efektivita je téma číslo jeden  zdroj: http://reality.etrend.sk
Únia prispeje na obnovu panelákov  zdroj: http://reality.etrend.sk
Regenerace panelových sídlišť, príklady 2004  zdroj: www.uur.cz
Regenerace panelových sídlišť, príklady 2001  zdroj: www.uur.cz
Regenerace panelových sídlišť, príklady 2002  zdroj: www.uur.cz
Analýza rozvodov teplej vody  zdroj: www.fce.vutbr.cz, Peter Kapalo
Budovy budú musieť mať energetický certifikát  zdroj: http://hnonline.sk
Zatepľovanie  zdroj: http://zateplovanie.blogspot.com
Kniha: Bytové domy, žije v nich väčšina  zdroj: www.antar.sk
Kniha: Bytové domy, obnova stavebných konštrukcií  zdroj: www.antar.sk
Materiály a technológie  zdroj: www.domabyt.sk
Stavajte s nami... rady a návody  zdroj: www.stavajtesnami.sk
REVITA-G - Revitalizácia panelových domov, zateplenie fasád, zateplenie domov, rekonštrukcie bytových domov... čísla časopisu aj s odbornými radami na stiahnutie.  zdroj: http://www.revita-g.cz
Rosenie okien - Prečo sa mi "rosia" okná? (Tvorba kondenzátu na vnútornej strane okien)  zdroj: http://www.uniteam.sk/
Dotácia na odstraňovanie systémových porúch.   zdroj: http://blog.elautbaumont.sk/dotacia-systemove-poruchy/
Energetická certifikácia budov.   zdroj: http://blog.elautbaumont.sk/
Štátna prémia aj pre spoločenstvá vlastníkov bytov.   zdroj: http://blog.elautbaumont.sk/
Zatepľovanie budov.   zdroj: http://blog.elautbaumont.sk/

Poskytovanie dotácií na rozvoj bývania, legislatíva:
- V-1/2008 - Výnos MVRR SR z 15. júla 2008 č. V-1/2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MVRR SR zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení výnosu z 28. novembra 2007 č. V-1/2007
- V-1/2007 - Výnos MVRR SR z 28. novembra 2007 č. V-1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MVRR SR zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
- V-1/2006 - Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
Materiály nájdete tu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.   zdroj: http://www.build.gov.sk/
Záloha: TU  zdroj: http://www.build.gov.sk/

Stanovenie ceny tepla, oprávnených nákladov, vyúčtovanie ceny tepla:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Výnosy  zdroj: http://www.urso.gov.sk/
- VÝNOS URSO č. 6/2008 z 23.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla
- Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 z 20.12.2005, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla
Preštudujte si materiály dostupné na stránke URSO - Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v časti LEGISLATÍVA

ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOMOV:
Key words: Vplyv úpravy bytov na nosné konštrukcie, Panelové konštrukčné systémy a stavebné sústavy, Zásahy do nosných konštrukcií Bytové domy BA, Bytové domy G 57, Bytové domy LB, MB, Bytové domy MS 5 a MS 11, Bytové domy T 06 B ŽA (Žilina), Bytové domy T 06 B KE (Košice), Bytové domy T 06 B BB (Banská Bystrica), Bytové domy T 06 B BA (Bratislava), Bytové domy T 06 B NA (Nitra), Bytové domy T 08 B KE, Bytové domy ZT (zjednotený typ), Bytové domy BA-BC (Bauring-Camus), Bytové domy ZTB, Bytové domy BA NKS, Bytové domy P1.14, objemové riešenie 6. 5RP, Bytové domy P 1.14 ? objemové riešenie 7. 5RP, Bytové domy B-70, Bytové domy P1.15, Bytové domy PS- 82, Popis systému, Popis bytových domov, Popis vybraných stavebných konštrukcií, Zásahy do stavebných konštrukcií radového domu, Zásahy do stavebných konštrukcií vežového domu, Popis konštrukčného systému, Popis vybraných stavebných konštrukcií, Popis panelového systému, Zásahy do stavebných konštrukcií domu, Popis konštrukčnej sústavy, Zásahy do stavebných konštrukcií radového domu, Popis stavebnej sústavy, Zásahy do stavebných konštrukcií bodového domu, Popis panelového konštrukčného systému, Zásahy do stavebných konštrukcií vežového domu, Jednoduché stavebné úpravy, Zložité stavebné úpravy, Kategorizácia zásahov do nosných konštrukcií, Vplyv na nosné a stavebné konštrukcie, Pevnostné triedy betónov, Zvislé nosné konštrukcie, Vodorovné nosné konštrukcie, Stropy, Priečky, Schodište, Jednoduché zásahy do nosných konštrukcií, Obvodový plášť, Strešný plášť, Bytové jadrá, Zvislé nosné steny, Balkón, Výťahové šachty, výmena bytového jadra, odstránenie priečky, vyrezanie dverného otvoru do priečky, zasklenie lodžie, výmena drevenej lodžiovej steny, balkón, lodžia, Nosná konštrukcia, keramzitbetónový variant, Pôdorys, Markíza, Doskové domy, Schodisková lodžia, Lodžie, podlahy, výlezy na strechu, tlmiace komory, Odvetranie, jednoplášťová, dvojplášťová strecha, Okná a balkónové dvere, zasklenie lodžie, zasklenie balkónu, lodžie, priečny nosný systém,

*Stiahnuť: formát PDF - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Zdroj: http://www.build.gov.sk/
*Stiahnuť: formát PDF - Zväz stavebných podnikateľov Slovenska Zdroj: http://www.zsps.eu.sk/

Ďalšie materiály k problematike zateplenia a zatepľovania budov

Ako sa zatepľuje panelák 1. časť.   zdroj:http://mojdom.zoznam.sk/
Ako sa zatepľuje panelák 2. časť.   zdroj:http://mojdom.zoznam.sk/
Kožuch pre váš panelák   zdroj:http://mojdom.zoznam.sk/
Zateplovanie bytových domov, Dôvody prečo zatepliť, Aká je úspora na byt a na dom, dotácia na odstránenie systémových porúch: Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.   zdroj:http://www.spravasbdii.sk/