Vzory zmlúv a podaní, právne poradne, právne rady - bytová problematika, vlastníctvo...

Autor: administrator <prednadrazie(at)prednadrazie.sk>, Téma: Legislatíva a právo, Vydané dňa: 10. 08. 2007

Poradňa predstavuje zbierku externých odkazov na stránky a články iných autorov, odborníkov, väčšinou sú to odpovede právnikov a advokátov.

Zbierka odkazov na právne poradne, právne rady - bytová problematika

Zbierka odkazov na právne poradne, právne rady - bytová problematika, vlastníctvo.

Mojim cieľom je dostupnejšou formou poskytnúť občanom všeobecné informácie z právneho systému SR.
Nenesiem zodpovednosť za žiadne škody spôsobené obsahom odpovedí uverejnených pod jednotlivými odkazmi. Pri čítaní článkov si všimnite dátum ku ktorému bol článok uverejnený, t.j. jeho aktuálnosť. Všeobecne záväzné právne predpisy platné v SR sa neustále menia.

Jednotlivé články, diela, sú chránené autorským zákonom. Tuná poskytujem len externé odkazy na jednotlivé články. Po kliknutí na vybratý nadpis budete presmerovaní na zdrojový portál. Zdroj - cieľ, je uvedený za nadpisom, titulkom.
Odkazy na právne rady z portálu o realitách a bývaní reality.trend.sk  publikujem so súhlasom prevádzkovateľa. ETREND.SK
Odkazy na právne rady z portálu bezplatných všeobecných právnych informácií webpravnik.sk publikujem so súhlasom prevádzkovateľa.
Odkazy na právne rady z portálu trh.sk publikujem so súhlasom prevádzkovateľa.
Odkazy na právne rady z portálu grantr1.blog.sk publikujem so súhlasom prevádzkovateľa.
Odkazy na právne rady z portálu asvet.sk  publikujem so súhlasom prevádzkovateľa.    ASVET.SKSpoločenstvo vlastníkov a nová kotolňa (Poradňa)  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Výšku preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Stop fajčeniu v bytovom dome  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Pretekajúca voda nám ničí omietku. Vlastník bytu nesmie rušiť a ohrozovať ostatných obyvateľov domu  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Predaj bytu zo zahraničia. Podpis predávajúceho na kúpnej zmluve o prevode nehnuteľnosti musí byť úradne overený  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Kúpa bytu cez realitnú kanceláriu  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Ako kúpiť byt pre maloletú osobu. Akékoľvek právne úkony vykonávajú namiesto detí ich zákonní zástupcovia  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Na čo si dať pozor pri kúpe bytu?  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Dostanem hypoúver na byt s ťarchou?  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Ako postupovať pri kúpe bytu?  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Pri kúpe bytu treba byť opatrný  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Najvýhodnejší variant predaja babkinho bytu  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Patová situácia v bytovom družstve  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Prevod bytov zámennou zmluvou  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Notárska úschova je poistka pre kupujúceho i predávajúceho  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Aj vlastník neskolaudovanej povaly je povinný platiť preddavky do fondu opráv  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Predkupné právo na byt  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Peniaze v notárskej úschove  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Nezainteresovanej osobe nedovolí notár ani kataster nahliadnuť do textu zmluvy  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Hypotéka a možnosť podvodu s nehnuteľnosťou  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a dva byty  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Prenajímanie bytu nevlastníkom  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Predaj spoločného priestoru v bytovom dome  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Zmluva o podnájme bytu  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Nadstavba bytového domu a odvody do fondu opráv  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Prevod členských práv družstva a daň z príjmov  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Druhé manželstvo a dedenie bytu  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Realitní podvodníci sa neštítia ani násilia  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Právo doživotného užívania bytu  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Nadstavba bytového domu (Poradňa)  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Prevod družstevného bytu (Poradňa)  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv (Poradňa)  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Družstevný byt po neplatičoch (Poradňa)  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Darovanie nehnuteľnosti maloletému  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Vlastníci si nemohli správcu vyberať, ale teraz môžu  zdroj: http://www.obroda.sk/
Kúpili si spolu byt, a potom sa rozišli  zdroj: http://www.obroda.sk/
Z meračov je kyslá čerešnička na torte  zdroj: http://www.obroda.sk/
Vlastníčka garsónky sa cíti diskriminovaná  zdroj: http://www.obroda.sk/
Spoluvlastníci bytov odmietli triediť smeti  zdroj: http://www.obroda.sk/
Vlastníci bytov nemusia trpieť neplatičov  zdroj: http://www.obroda.sk/
Na delenie a darovanie družstevného bytu po rozvode  zdroj: http://www.obroda.sk/
Za služby platia len bývajúce osoby  zdroj: http://www.obroda.sk/
Čo s výzvou družstva na odkúpenie bytu?  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Je možné v prípade exekúcie siahnuť na spoločný majetok manželov?  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Má vlastník bytu právo na oboznámenie sa so zápisnicou zo schôdze vlastníkov v bytovom dome?  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Exekúcia na spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Je správca bytov povinný žiadať mesačné zálohové platby od vlastníkov bytov vopred?  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Vyúčtovanie za spotrebu tepla na základe pomerových meračov tepla  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Je trvalé bydlisko zárukou pre užívanie bytu?  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Nájom bytu bez zmluvy a platenie nájomného vopred  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Je spravovanie parkovacích miest vlastníkov bytov správcovskou spoločnosťou oprávnené?  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Záložné právo na byt v prospech spoločenstva vlastníkov  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Výpočet spotreby teplej a studenej vody  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Prenájom bytu bez súhlasu druhého manžela  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Čudné vydedenie  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Prevod rodičovského domu za života rodičov  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Prevod bytu - vylúčenie rodičov  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Prihlásenie na trvalý pobyt - kto o tom rozhoduje?  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Prihlásenie na trvalý pobyt  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Vydržanie kúpenej nehnuteľnosti  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Kúpa bytu partnermi pred svadbou  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Štekanie psa a práva susedov  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Predmanželská zmluva a náš právny poriadok  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Zmluva o vystavbe bytu  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Darovanie bytu a vyplatenie súrodenca  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Kúpa bytu s neuhradenými záväzkami  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Prevod nehnuteľnosti a predkupné právo spoluvlastníka  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Nájom bytu a trvanie služobného pomeru  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy na byt  zdroj: http://www.webpravnik.sk/
Rozdelenie majetku po rozvode  zdroj: http://financie.etrend.sk/
Príjmy z prenájmu bytu patria do BSM napriek tomu, že výlučným vlastníkom bytu je len jeden z manželov  zdroj: http://financie.etrend.sk/
Vypratanie bytu svojpomocou  zdroj: http://financie.etrend.sk/
Rozdelenie majetku po rozvode  zdroj: http://financie.etrend.sk/
Manželská majetková zmluva na Slovensku je skôr výnimkou  zdroj: http://financie.etrend.sk/
Predaj nehnuteľnosti bez znaleckého posudku  zdroj: http://financie.etrend.sk/
Zodpovednosť predávajúceho bytu za nedostatky v jeho vybavení  zdroj: http://financie.etrend.sk/
Dvakrát zaplatený poplatok za odvoz odpadu  zdroj: http://financie.etrend.sk/
Hlasovanie vlastníkov v bytovom dome  zdroj: http://financie.etrend.sk/
Vzory kúpnej a nájomnej zmluvy  zdroj: http://financie.etrend.sk/
Kúpna zmluva na nehnuteľnosti musí byť vždy písomná, inak je neplatná  zdroj: http://financie.etrend.sk/
Kúpa alebo darovanie   zdroj: http://financie.etrend.sk/
Práva nájomcu pri prenájme  zdroj: http://reality.etrend.sk/
Vzory zmlúv, kúpna zmluva, nájomná zmluva, dohoda o podnájme, zmluva o dielo  zdroj: http://www.bazos.sk/
Delenie nehnutelneho majetku pri rozvode  zdroj: http://grantr1.blog.sk/
Darovaný byt a vysporiadanie po rozvode  zdroj: http://grantr1.blog.sk/
Náhradné bývanie  zdroj: http://grantr1.blog.sk/
Bezpodielové vlastníctvo a exekúcia  zdroj: http://grantr1.blog.sk/
Vysporiadani e bytu - cudzí štátny príslušník  zdroj: http://grantr1.blog.sk/
Odkúpenie bytu  zdroj: http://grantr1.blog.sk/
Darovacia zmluva na byt  zdroj: http://grantr1.blog.sk/
Dopisovanie do zmluvy  zdroj: http://grantr1.blog.sk/
Dotácia na odstraňovanie systémových porúch  zdroj: http://blog.elautbaumont.sk/
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (pred novelou 2007)  zdroj: http://blog.elautbaumont.sk/
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 2007  zdroj: http://blog.elautbaumont.sk/
Realitná kancelária ? áno či nie? Na čo si dať pozor pri výbere realitnej kancelárie  zdroj: http://www.trh.sk/
Rekonštrukcia domu a bytové náhrady  zdroj: http://www.trh.sk/
Spoločná kúpa bytu  zdroj: http://www.trh.sk/
Rodinné spory o byt - bývanie bez právneho dôvodu  zdroj: http://www.trh.sk/
Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť  zdroj: http://www.trh.sk/
Práva a povinnosti k spoločnému bytu  zdroj: http://www.trh.sk/
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností  zdroj: http://www.trh.sk/
Nájomné vzťahy k nebytovým priestorom  zdroj: http://www.trh.sk/
Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho práva  zdroj: http://www.trh.sk/
Prevod nehnuteľnosti na základe dedenia  zdroj: http://www.trh.sk/
Zaevidovanie spoluvlastníckych práv  zdroj: http://www.trh.sk/
Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti  zdroj: http://www.trh.sk/
Nárok na majetok pri dedení  zdroj: http://www.trh.sk/
Zabezpečenie bytu proti strate v hazardných hrách  zdroj: http://www.trh.sk/
Rozdelenie nehnuteľností po rozvode  zdroj: http://www.trh.sk/
Budúca zmluva na kúpu pozemku  zdroj: http://www.trh.sk/
Úprava predkupného práva pri prevode nehnuteľností  zdroj: http://www.trh.sk/
Rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby  zdroj: http://www.trh.sk/
Darovanie a darovacia zmluva  zdroj: http://www.trh.sk/
Nadobúdanie tuzemských nehnuteľností cudzincami  zdroj: http://www.trh.sk/
Vznik spoločenstva vlastníkov bytov, zmluva o spoločenstve, kompetencie spoločenstva...  zdroj: http://www.trh.sk/
Ďalšia činnosť spoločenstva, jeho orgány a zánik, finančné hospodárenie spoločenstva  zdroj: http://www.trh.sk/
Bezdôvodné obohatenie musí byť vydané  zdroj: http://www.trh.sk/
Prístup na pozemky v rámci susedských vzťahov  zdroj: http://www.trh.sk/
Premlčanie a preklúzia - ako teda?  zdroj: http://www.trh.sk/
Založenie spoločenstva vlastníkov  zdroj: http://www.trh.sk/
Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov  zdroj: http://www.trh.sk/
Domáce násilie a otázka bývania  zdroj: http://www.trh.sk/
Nájomná zmluva I.  zdroj: http://www.trh.sk/
Neplatnosť právneho úkonu v konaní o dedičstve  zdroj: http://www.trh.sk/
Spôsobilosť na právne úkony kontra ich platnosť  zdroj: http://www.trh.sk/
Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov  zdroj: http://www.trh.sk/
Konanie v rozpore s dobrými mravmi  zdroj: http://www.trh.sk/
Daň z nehnuteľností  zdroj: http://www.trh.sk/
Financovanie prác na bytovke domu  zdroj: http://www.trh.sk/
Financovanie nehnutelnosti  zdroj: http://www.trh.sk/
Ako financovať kúpu bytu v novostavbe  zdroj: http://www.trh.sk/
Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 1. časť  zdroj: http://www.trh.sk/
Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 2. časť  zdroj: http://www.trh.sk/
Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 3. časť  zdroj: http://www.trh.sk/
Úskalia pri predaji rodinného domu  zdroj: http://www.trh.sk/
Prenájom bytu sa stále oplatí  zdroj: http://www.trh.sk/
http://www.odhady.sk/  zdroj: http://www.odhady.sk/
Kedy sa pri výťahoch uplatňujú európske normy  zdroj: http://www.obroda.sk/
Kúpna zmluva o prevode nebytového priestoru v dome  zdroj: http://vaza.sk/
Darovacia zmluva na nehnuteľnosť  zdroj: http://vaza.sk/
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti  zdroj: http://vaza.sk/
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  zdroj: http://vaza.sk/
Zmluva o prenájme  zdroj: http://vaza.sk/
Zmluva o podnájme  zdroj: http://vaza.sk/
Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva  zdroj: http://vaza.sk/
List vlastníctva a kataster nehnuteľností  zdroj: http://vaza.sk/
Tlačivá na stiahnutie zadarmo  zdroj: http://www.tlaciva-na-stiahnutie.sk/
Poľovnícka informačná databáza - právna poradňa  zdroj: http://pid.polovnictvo.sk/
Sociálno - právna poradňa Nezábudka  zdroj: http://www.dusevnezdravie.sk
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Internetová poradňa, právne poradenstvo, sociálne poradenstvo, špeciálne pedagogiské poradentvo  zdroj: http://www.zpmpvsr.sk
Právna poradňa, realitná poradňa, financie, bytov problematika, paragrafy - S-reality SME.sk   zdroj: http://www.sme.sk
Právna a sociálna poradňa (nie len) pre dôchodcov, bytová problematika, realitná poradňa SME.sk   zdroj: http://www.sme.sk
Centrum právnej pomoci - Potrebujem právnu pomoc, ale nemám prostriedky na jej zabezpečenie   zdroj: internet
Poradňa bývania  zdroj: http://www.babetko.sk/
Sankcie pre správcu  zdroj: www.sme.sk
Oprava domu je v rukách vlastníkov  zdroj: www.sme.sk
Prevod družstevného bytu  zdroj: http://reality.etrend.sk/
Pozor pri kúpe bytu   zdroj: http://www.naklady.sk/
Predtým ako kúpite nehnuteľnosť   zdroj: http://www.naklady.sk/
INFODOM - informačný servis pre rodičov postihnutých detí - Sociálne právo, znenia zákonov  zdroj: http://www.radost.sk/
ASVET.SK - Právna poradňa.  zdroj: http://www.asvet.sk/
Na čo si treba dávať pozor pri kúpe staršieho bytu.  zdroj: http://www.linia.sk/
Aké právne kroky treba urobiť pri kúpe bytu.  zdroj: http://www.aaabyty.sk/
Pozor na realitného sprostredkovateľa  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Zmena bytu a platenie dane  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Práva a povinnosti vlastníka pri prenájme bytu  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Záznam, poznámka a plomba  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Súhlas na opravu spoločnej strechy  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Vysoké mesačné predpisy na platenie záloh  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Napadnutie neplatnosti prevodu nehnuteľnosti  zdroj: http://reality.etrend.sk/realitna-poradna
Odstúpenie od zmluvy  zdroj: http://reality.etrend.sk/
Koľko zaplatíme za teplo ?  zdroj: http://reality.etrend.sk/
Pokazený výťah  zdroj: http://reality.etrend.sk/
Prevod bytu na nového vlastníka  zdroj: http://reality.etrend.sk/
Realitná kancelária nedodržala zmluvu  zdroj: http://reality.etrend.sk/
Serióznosť realitného sprostredkovateľa  zdroj: http://reality.etrend.sk/
Dražba bytu v osobnom vlastníctve  zdroj: http://reality.etrend.sk/
Nájomca neplatí dohodnuté nájomné  zdroj: http://reality.etrend.sk/
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  zdroj: http://reality.etrend.sk/
Katastrálny úrad v Trnave - Právne problémy - otázky a odpovede  zdroj: www.skgeodesy.sk
Reality.sk - právna poradňa  zdroj: www.reality.sk
Inštitút nezávislého bankového ombudsmana  zdroj: http://www.bankovyombudsman.sk
Poradňa bankoveho ombudsmana  zdroj: http://www.bankovyombudsman.sk