Kostol a farské centrum Trnava - I. etapa

Autor: administrator <prednadrazie(at)prednadrazie.sk>, Téma: Výstavba, projekty, Vydané dňa: 19. 09. 2008

Novostavba kostola a farského centra bude vybudovaná na sídlisku Prednádražie v Trnave, na Botanickej ulici. Stavebne bude komplex kostola a farského centra riešený tak, aby sa vytvorilo vnútorné nádvorie (átrium) s prekrytou chodbou a stĺporadím po obvode. Stavba sa bude realizovať v dvoch etapách.

foto Takto bude vyzerať nový kostol na Prednádraží na Botanickej ul. ( Kostol v Jacovciach pri Topoľčanoch) Foto: Jaroslav Kralčák

V tejto etape bude vybudovaný rímskokatolícky kostol Božieho milosrdenstva a časť farského centra. Kostol bude dvojpodlažná budova s galériou a príslušenstvom. Veža kostola (v = 41 m) bude vytvárať výškovú dominantu centra sídliska Prednádražie. Z farského centra bude vybudovaná prízemná časť, v ktorej bude provizórny byt farára, sociálne priestory a zázemie kostola. Kostol bude pôdorysne riešený v tvare šošovky, v prednej časti bude veža v tvare rovnoramenného kríža a v zadnej časti bude polkruhová apsida s oltárom. Pozdĺž prednej steny bude chórus prístupný dvomi točitými schodiskami. Hlavný vstup do kostola bude v strede pod vežou a z každej strany kostola budú bočné vstupy. Vo výške cca 23 m bude situovaná vo veži zvonica. Nosná konštrukcia stavby kostola a veže bude žb monolitická. Zastrešenie kostola bude lomenicovou strechou a nosnú konštrukciu strechy budú tvoriť oceľové priehradové väzníky. Farské cetrum bude murovaná stavba zastrešená preliačenou strechou z oceľových priehradových väzníkov. Zakladanie stavby bude kombinované / na pásoch a pilótach.
Stavba bude napojená na verejné rozvody inžinierskych sietí vedené na Botanickej ulici, bude vybudovaná prípojka elektro, vody, kanalizácie a telekomunikačná prípojka. V rámci stavby budú zrealizované sadové úpravy okolia kostola a farského centra výsadbou nových stromov, krov a zatrávnením a doplnením mobiliáru. Dopravne bude stavba napojená na miestnu komunikáciu na Botanickej ulici a na novovybudované parkovisko.

Členenie stavby na stavebné objekty a etapy výstavby:
1. Rímskokatolícky kostol Božieho milosrdenstva
2. Farské centrum - časť /15%/

Dispizičné členenie stavby:
Prízemie: vstupný priestor, hlavný chrámový priestor - loď, sakristia, kotolňa, sklad, WC-imobilní, zádverie, chodba, provizórny byt farára, šatník, kúpelňa s WC, predsieň WC - ženy, predsieň WC - muži, WC ženy, WC muži
Poschodie: chorus, balkón

Zastavaná plocha kostola: 485 m²
Obostavaný priestor kostola: 5480 m³
Zastavaná plocha farského centra - časť: 152 m²
Kapacita kostola: cca 300 sediacich ( z toho 220 hlavná loď, 80 chorus)

Pre navrhovanú stavbu kostola a farského centra na sídlisku Prednádražie v Trnave budú vybudované spevnené plochy - prístupová komunikácia k parkoviskám, parkoviská a chodníky.
Dopravný prístup k stavbe bude z miestnej komunikácie z Botanickej ulice novým vjazdom, z ktorého budú vybudované dve prístupové cesty o šírke 5,0 m k odstavným stojiskám. Na trase bude jeden smerový oblúk a cesta 1 bude dĺžky 104,80 m a cesta 2 bude dĺžky 39,0 m. Navrhované komunikácie budú z asfaltového betónu. Po ľavej strany komunikácií budú riešené odstavné stojiská s kolmým státím o rozmeroch 5,0 x 2,5 m, celkový počet bude 45 parkovacích miest. Parkoviská budú zo zámkovej dlažby šedej farby. Komunikácia a parkoviská budú lemované betónovými obrubníkmi a ich odvodnenie bude cez uličné vpuste do dažďovej kanalizácie. Pozdĺž parkoviska bude chodník šírky 2,0 m a súbežne s Botanickou ulicou bude vedený nový chodník šírky 3,0 m. Pred navrhovaným kostolom budú vybudované pešie plochy kruhového tvaru, ktoré budú zabezpečovať prístup k samotným vstupom kostola. Konštrukcia chodníkov bude zo zámkovej dlažby červenej farby. Zároveň bude osadené trvalé dopravné značenie a prevedie sa konečná úprava terénu zatrávnením.


Zdroj: MsÚ Trnava
Podrobnosti čítajte tu...
Podrobnosti čítajte tu...