Humanizácia sídliska v Trnave : Prednádražie II - časť D

Autor: administrator <prednadrazie(at)prednadrazie.sk>, Téma: Výstavba, projekty, Vydané dňa: 03. 10. 2008

Predmetom tejto etapy je návrh rekonštrukcie spevnených plôch, zelene, mobiliáru a dotknutých inžinierskych sietí s cieľom zlepšiť podmienky dynamickej a statickej dopravy, zvýšiť bezpečnosť peších, skultúrniť prostredie s dôrazom na poskytnutie odpočinkových zón pre obyvateľov ale aj tranzitujúcich chodcov. V riešenom území pribudnú parkovacie miesta, komunikácie, chodníky pre peších, prvky mobiliáru, fontána, verejné osvetlenie, zeleň.


Súčasťou riešeného územia sú verejné spevnené plochy, ohraničené miestnou komunikáciou na Mozartovej ulici, navrhovaným parkovacím pásom pri prepojovacej komunikácii medzi ulicami Tajovského a Mozartova, miestnou komunikáciou na ulici Tajovského a vnútornou komunikáciou a chodníkom na Beethovenovej ulici pred osobitnou základnou školou a okolo kotolne a trafostanice.

Členenie stavby na stavebné objekty:
* Spevnené plochy a terénne úpravy
* Prípojka vody a kanalizácie k fontáne
* Dažďová kanalizácia
* Verejné osvetlenie, prípojka elektro k fontáne
* Zeleň a sadové úpravy

Spevnené plochy a terénne úpravy
Projekt rieši rekonštrukciu pôvodných spevnených plôch a realizáciu nových spevnených plôch a parkovísk. Plochy, ktoré budú ponechané, budú upravené len povrchovo s výškovými úpravami pre zabezpečenie nového odvodnenia. Chodníky a parkoviská budú povrchovo upravené betónovou dlažbou, komunikácie budú mať povrchovú úpravu z asfaltového betónu. Chodníky budú v dotyku so zeleňou olemované zapusteným záhonovým obrubníkom. Komunikácie a parkoviská budú olemované cestným betónovým obrubníkom. Odvodnenie komunikácií bude riešené do jestvujúcich alebo navrhovaných vpustov, chodníky budú odvodnené ku komunikáciám alebo do zelene.

Prípojka vody a kanalizácie k fontáne
Fontána bude zásobovaná pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete vodovodnou prípojkou. Ukončenie vodovodnej prípojky bude v technologickej šachte fontány, kde sa bude nachádzať aj fakturačný vodomer. Odvodnenie fontány bude napojené do vetvy dažďovej kanalizácie.

Dažďová kanalizácia
Novovytvorené spevnené plochy budú odkanalizované do verejnej kanalizačnej stoky navrhovanými betónovými cestnými vtokmi. Tie budú pripojené dažďovým zvodovým potrubím na areálovú kanalizáciu a následne cez novovytvorenú sútokovú kanalizačnú šachtu do stoky. Rovnaké šachty budú vytvorené aj na lomoch jednotlivých zvodových potrubí areálovej kanalizácie. Pri novovytvorených parkovacích miestach na ulici Mozartovej budú jednotlivé cestné vtoky zaústené priamo do kanalizácie. Jednotlivé navrhované kanalizačné vedenia budú vyhotovené z rúr z PVC, kanalizačné šachty budú vyhotovené z typových betónových skruží.

Verejné osvetlenie, prípojka elektro k fontáne
Verejné osvetlenie bude zabezpečovať osvetlenie komunikácií a chodníkov. Napájanie verejného osvetlenia bude zabezpečené z jestvujúcej skrine RVO umiestnenej pri fasáde TS 0084-013. Na osvetlenie budú použité stožiare verejného osvetlenia s osvetľovacím telesom.

Zeleň a sadové úpravy
V rámci sadových úprav pôjde o humanizáciu verejných priestorov: pred objektom osobitnej základnej školy, pred nákupným strediskom Cassalle, pred zdravotným strediskom, popri komunikáciách a na parkoviskách.Zdroj: MsÚ Trnava
Podrobnosti čítajte tu...


Doplnené 20.11.2008 MTT Trnava, Infoservis 10.11.2008, Humanizácia sídliska Prednádražie II., video, trvanie 4:24 min., - pozrieť - VIDEO. Zdroj: www.mtt.sk
Doplnené 20.11.2008 MTT Trnava, Infoservis 10.11.2008, Humanizácia sídliska Prednádražie II., video, trvanie 4:24 min., - stiahnuť - VIDEO. Zdroj: www.mtt.sk