phpRS
Dnešný dátum: 23. 06. 2018  Hlavná stránka ° Zoznam rubrík ° Download ° Linky ° Poradňa ° (Mini)Fórum Vitajte...Počasie

Kontakt:
Stránka Trnava Prednádražie I-II

Kontakt na autora:

prednadrazie @prednadrazie.sk


* IBV Za traťou III. - I. etapa, Inžinierske siete a sadové úpravy

Vydané dňa 10. 03. 2009 (5667 prečítaní)

Dňa 03.03.2009 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené stavebné povolenie verejnou vyhláškou o povolení stavby: IBV Za traťou III. - I. etapa, Inžinierske siete a sadové úpravy.

Rozhodnutie o povolení stavby verejnou vyhláškou
(výňatok)

Stavebné objekty
Káblové rozvody NN a verejné osvetlenie
Telekomunikačná optická prístupová sieť
STL plynovod
Sadové úpravy

miesto stavby: lokalita Za traťou
na pozemkoch parc.č: 10806/342, 10806/361 - hlavné trasy rozvodov inž. sietí
10806/158, 10806/14, 10806/28, 10806/109 - pripojenie inž. sietí
kat. územie: Trnava
obec: Trnava
stavebník: TRANSTAV TT s.r.o.
projektant: Ing. arch. Viliam Čuperka

Základné údaje charakterizujúce stavbu :
Navrhovaná rozvody inžinierskych sietí pre novú obytnú zónu IBV Za traťou III., Trnava - I. etapa budú vybudované v rozsahu - NN káblové rozvody, verejné osvetlenie, telekomunikačná sieť, STL plynovod a sadové úpravy riešeného územia. Napojenie navrhovaných rozvodov bude na jestvujúce verejné rozvody inžinierskych sietí zrealizované v rámci stavby - Technická infraštruktúra pre IBV Za traťou II. Rozvody inžinierskych sietí budú vedené mimo ochranné pásmo železničnej trate a budú dodržané ochranné a bezpečnostné pásmá jestvujúcich inžinierskych sietí, pri križovaní komunikácií budú uložené do chráničiek.

Káblový rozvod NN a verejné osvetlenie - napojenie NN rozvodov bude z jestvujúcej transformačnej stanice TS 0084-021, v ktorej budú dobudované štyri samostatné vývody káblami 4x NAYY-J 4 x 240 pre napojenie rozpínacích a istiacich skríň SR 5 na napojenie novej výstavby v smyčke rozpojenej v strede. Trasa NN káblových rozvodov bude vedená vo výkope po oboch stranách ulice. NN káble bude v spoločnej ryhe s hlavným napájacím káblom a ukončí sa v prípojkovej skrini SP0 s nadstavbou elektromerového rozvádzača RE. Osadené budú na verejne prístupnom mieste. Napojenie hlavného domového rozvádzača rodinných domov bude predmetom projektovej elektroinštalácie rodinných domu.
Verejné osvetlenie - rozvody budú zemným káblom CYKY 4Bx10 mm² uloženým v spoločnej káblovej ryhe s NN rozvodmi. Napojenie rozvodov VO bude zrealizované z RVO.P. Verejné osvetlenie bude zabezpečené obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarmi typu STK 60/60/3 v počte 32 ks, novými obojstranne žiarovo-pozinkovaných výložníkmi typu V1T60-10-15˚, novými svietidlami typu SITECO SR 50/70 W IP65 a novou stožiarovou elektrovýzbrojou typu GURO EKM 2072 E27 v počte 32 ks. Stožiare budú osadené v zelenom, jednostranne pozdĺž navrhovanej komunikácie.

Telekomunikačná optická prístupová sieť - zabezpečenie telekomunikačného napojenia novej IBV bude zemným optickým káblom zafúknutým do ochranných HDPE rúr s priemerom 40 a 25 mm, prevádzkovateľom bude spoločnosť PEEM Slovakia s.r.o. Trnava. Napojenie nových telekomunikačných rozvodov bude z jestvujúceho stĺpikového optického rozvádzača. Trasa HDPE rúr bude vedená v chodníku a v zelenom páse. Križovanie jestvujúcich komunikácií bude kolmým pretlakom a káble budú uložené v chráničke FXKV. V miestach križovania s plynovodom budú káble uložené do žľabov TK2. Káble (HDPE rúry) budú chránené pred mechanickým poškodením oranžovou výstražnou fóliou.

STL plynovod - navrhovaný STL plynovod bude napojený na jestvujúci STL plynovod D 90 vybudovaný v II. etape výstavby IBV v danej lokalite. Napojenie bude navarením T-kusu Manips na jestvujúce PE potrubie a v mieste napojenia sa osadí uzáver plynu KHP 90 so zemnou súpravou a s poklopom. STL plynovod bude vybudovaný po vetvách: "P"- D90 dĺžky 79 m, "P1"- D 63 dĺžky 601 m, "P2" - D 50 dĺžky 108 m a na konci každej vetvy bude odvzdušnenie. Trasa navrhovaného STL plynovodu bude vedená v plánovanej komunikácii a v chodníku. STL prípojky k rodinným domom D 32 budú ukončené na hranici pozemku uzáverom plynu so zemnou súpravou. STL plynovod bude z polyetylénových rúr PEHD SDR 11.

Sadové úpravy - budú pozostávať z úpravy pásov pozdĺž hlavnej komunikácie, vytvorením malej parkovej úpravy na východnom okraji riešenej plochy a riešenia izolačného pásu zelene na západnom okraji územia IBV Za traťou III.
Pásy medzi vjazdami k rodinným domom budú po celej ploche pozdĺž komunikácie vyplnené riečnym vymývaným štrkom, ich šírka bude od 1,0 po 2,75 m. Štrk bude podložený geotextíliou, aby sa zamedzilo prerastaniu buriny.
Priestor pre malú sadovú úpravu bude situovaný na východnom konci zástavby rodinných domov a bude slúžiť ako verejný parkový priestor na relax a voľný pohyb pre rezidentov IBV Za traťou III. Dreviny budú umiestnené v skupinách a solitérne a budú plniť izolačnú , hygienickú a protihlukovú funkciu. Navrhované stromy budú prevažne listnaté, ihličnaté stromy budú vysadené 2 ks. Prístup k parku bude z jestvujúcej komunikácie a chodníka, pri ktorom budú umiestnené dve lavičky a koše na odpadky. Na západnej strane bude pás izolačnej zelene, ktorá bude zabezpečovať hygienickú a protihlukovú bariéru od budúcej komunikácie západného obchvatu mesta Trnava. Navrhované dvojradové stromoradie bude z listnatých drevín v počte 19 ks, s kompaktnou guľovitou korunou. Stromoradie bude vzdialené od ochranného pásma vedenia VN 3,0 m. Plocha pod drevinami bude plošne zatrávnená.


Zdroj: MsÚ Trnava
Podrobnosti čítajte tu...Najnovší článok:

Bleskové správy jún - december 2010Celý článok | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

Prehľadné menu
O nás
Hlavná stránka
Zoznam rubrík
Download
Weblinks
Ankety
Prehľad článkov

Kontakt
PodporteCustom Search

*****


SPRAVODAJSTVO:

Miesto pre anketuTento web bol vytvorený prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Neručím a nezodpovedám za vložené príspevky a obsah diskusií, rovnako nezodpovedám za porušovanie autorských a ani iných práv
používateľmi tohoto webu. Každý používateľ si je zodpovedný za svoje vložené príspevky. Používať tento web spôsobom, ktorý je v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, je zakázané.
Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania.
Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Kopírovanie, obmieňanie, komerčné využívanie a šírenie ktorejkoľvek časti tejto stránky (vrátane fotografií a video záznamov) v akejkoľvek forme môže nasledovať
až po predchádzajúcom písomnom súhlase od prevádzkovateľa stránky.
Porušenie autorského práva sa stáva predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti.