phpRS
Dnešný dátum: 17. 06. 2018  Hlavná stránka ° Zoznam rubrík ° Download ° Linky ° Poradňa ° (Mini)Fórum Vitajte...Počasie

Kontakt:
Stránka Trnava Prednádražie I-II

Kontakt na autora:

prednadrazie @prednadrazie.sk


* Revitalizácia areálu Kamenný Mlyn - II.etapa - Amfiteáter

Vydané dňa 22. 09. 2008 (5051 prečítaní)

II. etapa Revitalizácie areálu Kamenný mlyn rieši obnovu jestvujúceho prírodného amfiteátra a jeho okolia v Kamennom mlyne a vytvorenie vhodných podmienok na krátkodobý oddych a rekreáciu obyvateľov zvýšením estetickej hodnoty územia vhodnou kompozíciou zelene a doplnením zariadení občianskej vybavenosti a dotvorením prírodného prostredia vhodnou skladbou vegetačných prvkov.


Hlavný prístup k amfiteátru je od parkoviska a zastávok MHD na Kamennej ceste. Ďalšie prístupy k amfiteátru sú plánované od objektu Infocentra vo vstupnej časti cez lávku pre peších ponad napájací kanál. Od amfiteátra budú trasované pešie chodníky do lesoparku slúžiace pre prechádzky a ako bežecké trasy v prírodnom prostredí. V nadväznosti na plánovanú cyklotrasu je v rámci rozšírenej spevnenej plochy umiestnený orientačný smerovník a infopanel o lokalite Trnavských rybníkov a Kamennom mlyne.

Vymedzenie riešeného územia:

Riešené územie je vymedzené v severovýchodnej (koruna svahu napájacieho kanála) a východnej časti hranicou parcely č.10241/1. V severozápadnej časti popri navrhovanej cyklotrasy tvorí hranicu parcela č.10220/2. V juhozápadnej časti je hranica riešeného územia určená s ohľadom na navrhované spevnené plochy a drevenú terasu a priamo nadväzuje na Etapu III. Revitalizácie areálu Kamenný mlyn.

Členenie stavby na stavebné objekty ETAPA 2 - Amfiteáter
E. 1.0 - Spevnené plochy, komunikácie, terénne úpravy
E. 2.0 - Sadové úpravy
E. 3.0 - Verejné osvetlenie
E. 4.0 - Areálové osvetlenie
E. 5.0 - Drobná architektúra, mobiliár
E 5.1 - Mobiliár
E 5.2 - Pódium
E 5.3 - Amfiteáter
E 5.4 - Pódium - drevená terasa
E. 7.0 - Spevnené plochy, komunikácie, terénne úpravy
E. 8.0 - Vodovodná prípojka - pitná fontánka

Navrhovaný amfiteáter sa nachádza na mieste pôvodného amfiteátra v Kamennom mlyne, ktorého vonkajšie obrysy zachováva. Polkruhový pôdorysný tvar hľadiska s hlavnou osou orientovanou k pódiu a lesoparku a objektu infocentra na druhej strane, je rozdelený do troch súmerných oblých segmentov. Medzi segmentami a na okrajoch prebiehajú terénne schodiská, z ktorých je prístup na jednotlivé trávnaté stupne. Bočné schodiská sú doplnené jednoduchým kovovým zábradlím z L profilov. Výškové usporiadanie budú tvoriť prefabrikované kvádre z pohľadového betónu z bieleho cementu. Kvádre budú nepravidelne doplnené drevenými sedákmi ( v počte 114 ks ). Celková kapacita miest na sedenie je 216. Na spodnej úrovni uprostred amfiteátra bude obnovené javisko - parket kruhového pôdorysu z asfaltového betónu. Za ním na hlavnej osi je umiestnené vyvýšené betónové pódium s ľahkým dreveným prestrešením. V betónových kvádroch a v schodiskových stupňoch budú inštalované štrbinové svietidlá pre orientačné osvetlenie amfiteátra. Pre nasvetlenie javiska budú slúžiť dve reflektorové svietidlá na stĺpoch umiestnené vo svahoch pri krajných terénnych schodiskách.
Od terénnych schodísk okolo javiska je navrhnutý chodník z minerálneho betónu, ktorý ďalej vedie k drevenej terase pri fit chodníku a do lesoparku. Drevená terasa bude slúžiť ako začiatočné miesto bežeckých okruhov a fit dráhy. Jedná sa o zvýšené drevené pódium kosodĺžnikového pôdorysu, osadené medzi jestvujúce stromy.
V území budú odstránené všetky nevyhovujúce prvky mobiliáru. V rámci II. etapy budú rozmiestnené jednak typové prvky mobliáru navrhnuté pre celý rekreačný areál ( odpadkové koše, stojany na bicykle, zahradzovací stĺpik ) a jednak atypické výrobky navrhnuté pre danú lokalitu ( informačné panely, oceľové zábradlie, šachový stolík).
V rámci II. etapy sú navrhované spevnené plochy z betónovej dlažby okolo amfiteátra, kruhová plocha pre vystupujúcich z asfaltobetónu, spevnené plochy a smerové chodníky z minerálneho betónu. Súčasťou tejto etapy sú aj rampa a schody od bufetu do parku z betónových stupňov.
Základným princípom pri obnove zelene je rešpektovanie jedinečného prírodného prostredia v katastri mesta. V nadväznosti na objekt amfiteátra budú na hornej terase doplnené jestvujúce lipy tak, aby vznikol polkruh stromoradia pohľadovo uzatvárajúci amfiteáter. V časti lesoparku budú do porastu na voľné miesta doplnené dreviny typické pre tvrdý luh. Brehy novovybudovaného úseku vodného kanála budú doplnené solitérnymi kameňmi a vlhkomilnými a vodnými rastlinami. Svahy nadväzujúce na stupne amfiteátra budú zatrávnené a doplnené o menšie skupiny krov.
V areáli je navrhnutá obnova verejného osvetlenia. Verejné osvetlenie je rozdelené na dva samostatné okruhy - okruh s bežným režimom verejného osvetlenia ( hlavné komunikačné trasy) a okruh s časovo obmedzeným režimom (bočné trasy , lesopark), ktorý bude nastaviteľný. Osvetlenie amfiteátra bude riešené samostatne napojením z objektu Infocentra ( I. etapa).
Účelom navrhovanéhozávlahového systému je najmä zabezpečenie zálievky rastlín pri rozvojovej starostlivosti o vegetačné prvky a následne umožnenie zálievky počas suchých období. Riešený bude systémom podzemných záhradných ventilov, napojenie bude na rozvodný systém budovaný v rámci I.etapy. Zdrojom vody bude studňa zriadená na území I.etapy.

Plošné a priestorové bilancie stavby:
Pódium
- zastavaná plocha 93,250 m2
- obostavaný priestor 42,500 m3
- šírka stavby 7,470 m
- dĺžka stavby 15,210 m
- výška stavby 4,96 m od priľahlého terénu

Amfiteáter
- zastavaná plocha 581,90 m2
- obostavaný priestor 350,50 m3
- šírka stavby 22,85 m
- dĺžka stavby 45,44 m
- výška stavby 2,245 m od priľahlého terénu
- kapacita 216 miest na sedenie

Pódium - drevená terasa
- zastavaná plocha 60,180 m2
- obostavaný priestor 99, 500 m3
- šírka stavby 6, 635 m
- dĺžka stavby 12, 465 m
- výška stavby 2, 200 m od podlahy terasy


Zdroj: MsÚ Trnava
Podrobnosti čítajte tu...

Najnovší článok:

Bleskové správy jún - december 2010Celý článok | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

Prehľadné menu
O nás
Hlavná stránka
Zoznam rubrík
Download
Weblinks
Ankety
Prehľad článkov

Kontakt
PodporteCustom Search

*****


SPRAVODAJSTVO:

Miesto pre anketuTento web bol vytvorený prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Neručím a nezodpovedám za vložené príspevky a obsah diskusií, rovnako nezodpovedám za porušovanie autorských a ani iných práv
používateľmi tohoto webu. Každý používateľ si je zodpovedný za svoje vložené príspevky. Používať tento web spôsobom, ktorý je v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, je zakázané.
Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania.
Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Kopírovanie, obmieňanie, komerčné využívanie a šírenie ktorejkoľvek časti tejto stránky (vrátane fotografií a video záznamov) v akejkoľvek forme môže nasledovať
až po predchádzajúcom písomnom súhlase od prevádzkovateľa stránky.
Porušenie autorského práva sa stáva predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti.