phpRS
Dnešný dátum: 17. 06. 2018  Hlavná stránka ° Zoznam rubrík ° Download ° Linky ° Poradňa ° (Mini)Fórum Vitajte...Počasie

Kontakt:
Stránka Trnava Prednádražie I-II

Kontakt na autora:

prednadrazie @prednadrazie.sk


* Revitalizácia areálu Kamenný Mlyn - III.etapa - lesopark

Vydané dňa 22. 09. 2008 (5616 prečítaní)

III. etapa Revitalizácie areálu Kamenný mlyn má za cieľ obnovu jestvujúceho lesoparku v Kamennom mlyne, zvýšenie ekostability prostredia a vytvorenie vhodných podmienok na krátkodobý oddych a rekreáciu obyvateľov Trnavy zvýšením estetickej a ekologickej hodnoty územia vhodnou kompozíciou zelene a doplnením zariadení občianskej vybavenosti - obnova spevnených plôch a vybudovanie cyklochodníka na hrádzi, doplnenie mobiliáru, doplnenie značených bežeckých trás, doplnenie informačných panelov, ktoré sú súčasťou náučného chodníka, rekonštrukcia verejného osvetlenia, vybudovanie drevenej terasy - odpočívadla.

Jestvujúce prírodné prostredie je rešpektované a navrhované aktivity ho vhodne dopĺňajú. V porastoch sú v rámci stavebného objektu sadových úprav navrhnuté pestovateľské a zdravotné prebierky, zamerané najmä na odstránenie chorých, prestarnutých a inváznych druhov drevín. Súčasne je riešená aj dosadba drevín vhodnej druhovej a priestorovej skladby.
V celom riešenom území budú vzdušné vedenia infraštruktúry nahradené podzemnými vedeniami.

Vymedzenie riešeného územia:

Riešené územie je vymedzené zo severozápadu svahom rybníka, z juhovýchodnej, juhozápadnej a severovýchodnej strany hranicou parcely 10224/3. V severnej časti priamo nadväzuje na územie riešené v rámci II. Etapy revitalizácie areálu Kamenný mlyn, kde je hranica riešeného územia určená s ohľadom na navrhované spevnené plochy a drevenú terasu.

Členenie stavby na stavebné objekty ETAPA III - Lesopark
E. 1.0 - Spevnené plochy, komunikácie, terénne úpravy
E. 2.0 - Sadové úpravy
E. 3.0 - Vonkajšie silové rozvody, verejné osvetlenie
E. 4.0 - Drobná architektúra
E 4.1 - Mobiliár
E 4.2 - Odpočívadlo
E 4.3 - Terasy pri rybníku
E. 6.0 - Preložka vzdušného telefónneho vedenia

Riešené územie sa skladá z dvoch častí. Menšia časť zaberá priestor jestvujúcej komunikácie ku kúpalisku a časť lesoparku po odpadový kanál. Zo severozápadnej strany je vymedzená rybníkom, z juhozápadu vstupom do kúpaliska a hranicou parcely č. 10220/2. Z juhovýchodnej strany tvorí hranicu parcela 10221/2 pozdĺž vodného kanála, zo severnej strany je územie vymedzené parcelou č. 10215/2 a napojením z Kamennej cesty. Druhú rozsiahlu časť tvorí samotný lesopark, ktorý zaberá plochu medzi amfiteátrom, rybníkmi a kúpaliskom.
V rámci III. etapy je riešená časť cyklistického chodníka pozdĺž rybníkov so súbežným chodníkom pre chodcov. Pozdĺž chodníka budú na brehu rybníka vytvorené tri oddychové terasy pri vode. Ich rozmiestnenie rešpektuje jestvujúce vzrastlé stromy. Terasy budú tvorené kvádrami z pohľadového betónu z bieleho cementu uložené v troch rovnobežných priamkach vo svahu hrádze. Kvádre budú slúžiť zároveň ako opora nasledujúceho trávnatého výškového stupňa. Cyklistický chodník bude zároveň slúžiť aj pre prístup obslužných vozidiel na kúpalisko. Ďalej sú navrhované chodníky bez obrubníkov z minerálneho betónu. Slúžiť budú ako prechádzkový a bežecký okruh so začiatkom aj cieľom pri fit dráhe s odbočkou na kúpalisko. Smerové chodníky z minerálneho betónu sú riešené tak, aby zohľadňovali existujúci terén a stromy, cyklistický chodník je smerovo totožný s pôvodným chodníkom pozdĺž rybníkov. Šírka cyklistického chodníka je 2 x 1,25 m, súbežný chodník má šírku 3,00 m. Šírka chodníkov z minerálneho betónu je 1,50 m - 2,25 m - 3,00 m. Odvodnenie povrchu spevnených plôch bude zabezpečené priečnym sklonom povrchu do terénu.
Nefunkčná šachta v južnom okraji pri vstupe do kúpaliska bude odstránená a zavezená. Terénne svahy zostanú zachované. Na vzniknutej trávnatej vyvýšenine bude umiestnené betónové ležadlo.
Rozsiahlu časť III. etapy tvorí lesopark, ktorý je významným prvkom systému ekologickej stability. Túto funkciu by si mal zachovať v maximálnej miere, preto zásahy budú pozostávať iba z nevyhnutných pestovateľských opatrení - ošetrenie drevín, zdravotné, bezpečnostné výruby, prebierky stromov zamerané na odstránenie inváznych druhov drevín, vytvorenie priehľadov na mokradné spoločenstvá, odstránenie inváznych druhov rastlín z okrajov mokradí, postupnú obnovu stromoradia na hrádzi rybníka, dosadba stromov a krov vhodnej druhovej skladby, obnovenie plôch zelene v nadväznosti na novobudované spevnené plochy.
Upravené chodníky v jestvujúcich trasách budú z minerálneho betónu bez obrubníkov. Slúžiť budú ako prechádzkový a bežecký okruh so začiatkom aj cieľom pri fit dráhe s odbočkou ku kúpalisku. V juhovýchodnom okraji lesoparku je navrhnuté drevené odpočívadlo - vyvýšená lichobežníková drevená plocha s lavičkami a informačným panelom, ktoré bude slúžiť ako zastávka náučného chodníka a začiatok dreveného vyvýšeného chodníka vedúceho panad močiar.
Osvetlenie bude rozdelené na dva samostatné okruhy - okruh s bežným režimom verejného osvetlenia - svietidlá popri hlavnej pešej a cyklotrase na hrádzi - a okruh s časovo obmedzeným režimom, ktorý bude nastaviteľný a prevádzkovaný najmä počas letnej sezóny do cca 24.00 - svietidlá počas trasy od bufetu ku kúpalisku.

Plošné a priestorové bilancie stavby:
Odpočívadlo - zastavaná plocha 168,700 m2
- šírka stavby 12,140 m
- dĺžka stavby 62,665 m
- výška stavby 0,840 m od podlahy terasy

Terasy pri rybníku - zastavaná plocha 34,200 m2
- šírka stavby 2,515 m
- dĺžka stavby 41,250 m
- výška stavby do 0,450 m od priľahlého terénu


Zdroj: MsÚ Trnava
Podrobnosti čítajte tu...

Najnovší článok:

Bleskové správy jún - december 2010Celý článok | Počet komentárov: 16 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

Prehľadné menu
O nás
Hlavná stránka
Zoznam rubrík
Download
Weblinks
Ankety
Prehľad článkov

Kontakt
PodporteCustom Search

*****


SPRAVODAJSTVO:

Miesto pre anketuTento web bol vytvorený prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Neručím a nezodpovedám za vložené príspevky a obsah diskusií, rovnako nezodpovedám za porušovanie autorských a ani iných práv
používateľmi tohoto webu. Každý používateľ si je zodpovedný za svoje vložené príspevky. Používať tento web spôsobom, ktorý je v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, je zakázané.
Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania.
Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Kopírovanie, obmieňanie, komerčné využívanie a šírenie ktorejkoľvek časti tejto stránky (vrátane fotografií a video záznamov) v akejkoľvek forme môže nasledovať
až po predchádzajúcom písomnom súhlase od prevádzkovateľa stránky.
Porušenie autorského práva sa stáva predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti.