phpRS
Dnešný dátum: 17. 06. 2018  Hlavná stránka ° Zoznam rubrík ° Download ° Linky ° Poradňa ° (Mini)Fórum Vitajte...Počasie

Kontakt:
Stránka Trnava Prednádražie I-II

Kontakt na autora:

prednadrazie @prednadrazie.sk


* Revitalizácia areálu Kamenný Mlyn - V. etapa

Vydané dňa 25. 09. 2008 (5338 prečítaní)

V. etapa Revitalizácie areálu Kamenný mlyn rieši úpravy brehov Parnej v dotknutom úseku, vytvorenie nového športovo-rekreačného parku na pravom brehu toku v dotyku s budúcou obytnou zónou Kočišské a vzájomné prepojenie areálu Kamenného mlyna s lesoparkom a obytnou zónou Kočišské.


Cieľom navrhnutého riešenia úprav riečky Parná je zapojenie toku do celkovej koncepcie riešeného územia, sprístupnenie vodného toku pre návštevníkov vytvorením chodníka pozdĺž toku, odpočívadiel pri vode a piknikových miest s výhľadom na vodu alebo park v obytnej zóne Kočišské. Taktiež je navrhnutá celková obnova topoľového lesíka v juhovýchodnej časti riešeného územia vzhľadom na jeho zlý zdravotný a pestovateľský stav. Zachováva sa súčasná funkcia sprievodného porastu vodnéhotoku a v ploche sa neumiestňujú žiadne aktivitypre návštevníkov. Na dosadbu je navrhnutá druhová skladba chrakteristická pre biotop tvrdého luhu, porast pri vode sa zachová, navrhnuté sú pestovateľské prebierky.
Cieľom navrhovaného riešenia lesoparku Kočišské je vytvorenie vhodných podmienok na krátkodobý oddych a rekreáciu obyvateľov budúcej obytnej zóny Kočišské, ako aj ostatných návštevníkov areálu Kamenný mlyn. Zároveň aj zvýšenie estetickej a ekologickej hodnoty územia vhodnou kompozíciou zelene a doplnením zariadení občianskej vybavenosti (piknikové prístrešky, prístup k vode, skate park, detské ihriská pre rôzne vekové kategórie, promenáda, spevnené plochy, vybudovanie cyklochodníka) a doplnenie mobiliáru, informačných panelov a jeho prepojenie na ostatné časti areálu Kamenný mlyn.

Vymedzenie riešeného územia:
Riešené územie je vymedzené zo severovýchodnej a juhovýchodnej strany odbočkou z kamennej cesty - nespevnenou komunikáciou vedúcou k záhradkárskej osade a rybníkom na ľavom brehu Parnej. Z južnej strany v priestore topoľového lesíka je územie vymedzené plochou parcely č.10169/4 a časťou parcely č.10171/2 na pravom brehu. V juhozápadnej časti tvorí hranicu jestvujúca poľná cesta do hospodárskeho dvora Kočišské. Hranica riešeného územia ďalej prebieha v smere kolmom na poľnú cestu v zmysle regulačného plánu Urbanisticko architektonickej štúdie obytného súboru Kočišské. Severnú a severozápadnú hranicu tvorí Kamenná cesta.

Členenie stavby na stavebné objekty ETAPA 5 - Lesopark Kočišské, okolie Parnej
- Spevnené plochy, komunikácie, terénne úpravy
- Sadové úpravy, závlahový systém
- Vonkajšie silové rozvody, verejné osvetlenie
- Drobná architektúra
- - Mobiliár
- - Detské ihrisko I.
- - Skatepark
- - Promenáda
- - Prírodné ohnisko
- - Piknikový prístrešok
- - Terasy pri vode
- Úprava toku Parná
- Vodovodné prípojky - vodné prvky

Lesopark je rozdelený na 5 priestorových podcelkov s rôznou funkčnou náplňou. Jadrom lesoparku a zároveň hlavným komunikačným uzlom je promenáda. Pozostáva z hlavnej komunikácie kolmej na tok Parná, ktorá nadväzuje na hlavný cyklo a peší koridor Kamenného mlyna a z postranných spevnených plôch terasovito sa zvažujúcich k riečke. Tie poskytujú po oboch stranách rozličné aktivity a možnosti oddychu pre všetky vekové kategórie - preliezka, hracie panely, pružinové hojdačky, šachové stoly, lavičky, pitná fontána, stojany na bicykle.
Z hlavného chodníka bude prístupný skatepark , ktorý sa skladá z dvoch vzájomne usporiadaných plôch s množstvom umelých prekážok pre jazdu na skate, bicykli alebo in-line korčuliach. Po jeho obvode sú umiestnené ďalšie herné prvky využívajúce terénne modelácie - stolný tenis s prírodným h+adiskom, vodná hra. Ďalší priestorový celok predstavuje pikniková a pohybová lúk s prírodným ohniskom, závesnou sieťou a piknikovým prístreškom. Celok najbližšie pri Kamennej ceste má funkciu "psej lúky" pre voľný výbeh psov. Od cesty a ostatných celkov je oddelený výrazným pruhom izolačnej zelene, po jeho okraji prebieha okružný chodník.
Na pravo od promenády je situovaná relaxačná lúka s ležadlami a detské ihrisko pre mladšiu vekovú kategóriu, ktoré bude umiestnené uprostred terénnych modelácií vytvorených zo zeminy z výkopov zo skateparku a ostatných terénnych úprav. Hlavným prvkom ihriska bude lanová zostava - lanové preliezky, závesná hojdačka, trampolína, lanovka a závesné siete.
Vzájomné prepojenie jednotlivých celkov zabezpečuje hlavný chodník prechádzajúci pozdĺž hranice s obytnou zónou Košišské. Druhý zberný chodník vedie pozdĺž toku Parná.V ploche budú doplnené typové prvky mobiliáru navrhnuté pre celý rekreačný areál - lavičky, smetné koše, informačné panely, stojany na bicykle atď.
Základným princípom pri obnove a zakladaní zelene je rešpektovanie prírodného prostredia. Kompozičným cieľom je obnova existujúcej zelene, založenie Lesoparku Kočišské, jeho prepojenie s areálom Kamenného mlyna a vytvorenie priehľadov, zvýšenie ekologickej hodnoty areálu a založenie stromoradia pri Kamennej ceste.
Spevnené plochy budú tvorené betónovou dlažbou v hlavných komunikačných trasách v nadväznosti na komunikačné uzly budúcej obytnej zóny Kočišské. Navrhovaný cyklistický chodník s asfaltovým povrchom bude prepájať riešené územie s areálom Kamenného mlyna, Trnavu a Biely Kostol. Jeho druhá vetva bude ústiť do obytnej zóny. Ostatné spevnené plochy sú navrhnuté s povrchom MZK - mechanicky spevneného kameňa (minerálny betón) tak, aby sa maximálne rešpektoval prírodný charakter územia.
Cieľom úpravy toku Parná je zapojenie toku do celkovej koncepcie riešeného územia, sprístupnenie vodného toku pre návštevníkov vytvorením chodníka pozdĺž toku, odpočívadiel pri vode a piknikových miest s výhľadom na vodu alebo park. Navrhovanými úpravami toku nedôjde k zmenšeniu prietočnosti koryta, ale naopak vzhľadom na zmiernenie svahov sa prierez koryta zväčšuje. Navrhované úpravy toku budú pozostávať z odstránenia existujúceho betónového opevnenia z dlažobných melioračných dlaždíc, odstránenie časti päty svahu, vytvorenie kamennej pätky do svahu brehu, zriadenie nového opevnenia päty a svahu koryta , vytvorenie plážovej úpravy častí brehov, vytvorenie balvanitých výhonov. Pre zabezpečenie prístupu mechanizmov do koryta toku pri údržbe sa navrhujú terénne rampy.
Zásobovanie vodou pitných fontán bude navrhovanou vodovodnou prípojkou, napojenou na verejný vodovod vedený pod hlavnou komunikáciou. Odvodnené budú drenážnym potrubím do jestvujúceho potoka, príp. do navrhovaného trativodu. Vodná pumpa s vodným mlynom v blízkosti skateparku bude napájaná potrubím z navrhovanej vŕtanej studne.
Osvetlenie bude rozdelené na dva samostatné okruhy - okruh s bežným režimom verejného osvetlenia (hlavné pešie ťahy) a okruh s časovo obmedzeným režimom ( vedľajšie pešie ťahy, detské ihrisko) , ktorý bude nastaviteľný a prevádzkovaný najmä počas letnej sezóny do cca 24.00 hod.

Plošné a priestorové bilancie stavby:
Promenáda - zastavaná plocha 990,000 m2
- šírka stavby 29,100 m
- dĺžka stavby 43,265 m
- výška stavby 0,425 m od priľahlého terénu

Skatepark - zastavaná plocha 920,500 m2
- šírka stavby 26,695 m
- dĺžka stavby 49,515 m
- výška stavby 1,800 m od + 0,000
( + 0,000=145,00m n.m. BpV)

3 x Piknikový prístrešok - celková zastavaná plocha 39,100 m2
- výška stavby 2, 660 m od upraveného terénu pod prístreškom

Terasy pri vode - zastavaná plocha 14,130 m2
- šírka stavby 2,910 m
- dĺžka stavby 19,910 m
- výška stavby 0,450 m od priľahlého terénuZdroj: MsÚ Trnava
Podrobnosti čítajte tu...

Najnovší článok:

Bleskové správy jún - december 2010Celý článok | Počet komentárov: 5 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

Prehľadné menu
O nás
Hlavná stránka
Zoznam rubrík
Download
Weblinks
Ankety
Prehľad článkov

Kontakt
PodporteCustom Search

*****


SPRAVODAJSTVO:

Miesto pre anketuTento web bol vytvorený prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Neručím a nezodpovedám za vložené príspevky a obsah diskusií, rovnako nezodpovedám za porušovanie autorských a ani iných práv
používateľmi tohoto webu. Každý používateľ si je zodpovedný za svoje vložené príspevky. Používať tento web spôsobom, ktorý je v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, je zakázané.
Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania.
Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Kopírovanie, obmieňanie, komerčné využívanie a šírenie ktorejkoľvek časti tejto stránky (vrátane fotografií a video záznamov) v akejkoľvek forme môže nasledovať
až po predchádzajúcom písomnom súhlase od prevádzkovateľa stránky.
Porušenie autorského práva sa stáva predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti.